اهداف و چشم انداز

«اهداف و چشم انداز مجله علوم اسلامی و انسانی دیجیتال»
اهداف:
✓ گسترش و تعمیق پژوهش در زمینه های مرتبط با حوزه میان رشته ای فناوری اطلاعات و علوم اسلامی و انسانی
✓ پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه علمی و نخبگانی در حوزه ماموریت فناوری اطلاعات و علوم اسلامی و انسانی
✓ کارآمدسازی دانش های دینی درمواجهه فعال با نیازها، چالشها و پرسش های نوپدید در زمینه علوم اسلامی و انسانی با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی، داده کاوی، متن کاوی و پردازش زبان طبیعی
✓ حمایت از پژوهش های علوم اسلامی و انسانی دیجیتال
✓ معرفی یافته های نوین پژوهشگران علوم اسلامی و انسانی دیجیتال به مجامع علمی ملی و بین المللی
✓ ایجاد شبکه ارتباطی میان پژوهشگران علوم اسلامی و انسانی دیجیتال
محورهای پژوهشی:
مجله علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در راستای دستیابی به اهداف فوق از مقالات پژوهشگران در محورهای
ذیل استقبال مینماید:
• کلیات علوم اسلامی و انسانی دیجیتال و مباحث نظری مرتبط با کاربست فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در پردازش محتوای علوم اسلامی و انسانی شامل بررسی اهمیت و ضرورت، تحلیل فرصتها و بررسی مسائل فقهی و اخلاقی مرتبط با آن.
• مصادیق کاربست فناوری اطلاعات، علم داده و هوش مصنوعی در پردازش محتوای علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در تمامی شاخه های علوم اسلامی از جمله قرآن و تفسیر، حدیث و رجال، فقه و اصول، ادبیات، تاریخ، کلام، فرهنگ و تمدن اسلامی و علوم انسانی مبتنی بر تکنیکهای فناورانه.
• استفاده از تکنیک های ذیل در تحقیق و توسعه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال:
o متن کاوی و داده کاوی
o زبان شناسی رایانشی
o پردازش زبان طبیعی
o استخراج اطلاعات و تحلیل موجودیت ها
o سامانه های پیشنهاد دهنده محتوا
o سیستم های اطلاعاتی
o رده بندی محتوا و نظرکاوی
o پردازش محتوای صوتی
o پردازش تصویر
o سامانه های پرسش و پاسخ
o تولید و توسعه پیکره های محتوایی و مجموعه دادگان
o تولید و توسعه گراف دانش و شبکه هستان شناسی
o مشابه یابی و مشابهت سنجی محتوا
o ترجمه ماشینی و تحلیل های بین زبانی
o ذخیره و بازیابی اطلاعات
o تجارت الکترونیک و امنیت داده